วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษานำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ซึ่งจะเน้นการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ ทั้งการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การคืนครูสู่ห้องเรียน และยังเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

นายสาคร ปานจีน หัวหน้าสำนักบริหารงานโครงการพิเศษ กล่าวว่า “ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและนำเสนอผลงานกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีทั้งสิ้น 11 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านแยะ โรงเรียนบ้านจูดแดง โรงเรียนปาลอบาต๊ะ โรงเรียนน้ำตกปาโจ โรงเรียนบ้านคลอแระ โรงเรียนดารุลอิสละห์ โรงเรียนบ้านไอร์แยง โรงเรียนสว่างวัฒนา โรงเรียนบ้านปูตะ โรงเรียนบ้านยี่งอ โรงเรียนฮูแตยือลอ ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการแสดงผลงานของโรงเรียนทั้ง 11 โรงแล้วยังได้รับเกียรติจากนายผดุงศักดิ์ อรนพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวนโยบายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ภาพ/ข่าว/กรียา เต้ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น