กอ.รมน. ศอ.บต. จะร่วมดูแลชุมชนไทยพุทธ ทั้งเรื่องของวัดและพระสงฆ์ให้ดีที่สุด

0
734

กอ.รมน. ศอ.บต. จะร่วมดูแลชุมชนไทยพุทธ ทั้งเรื่องของวัดและพระสงฆ์ให้ดีที่สุด

วันที่ 26 ตุลาคม ที่วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส     พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพบปะในการประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เลขานุการทุกระดับและกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ (อ่อน ทนฺตจิตฺโต) เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าคณะอำเภอ และคณะสงฆ์เข้าร่วมกว่า 30 รูป

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า ทางรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ ด้วยการให้ทุกกลุ่มทุกชุมชน ทั้งพี่น้องไทยพุทธ มุสลิม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ทั้งนี้ กอ.รมน. ภาค 4  ได้สนับสนุนให้มีการร่วมกันแก้ปัญหา เนื่องจากชุมชนไทยพุทธมักถูกเป็นเป้าหมายที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงทำร้ายอยู่บ่อยครั้ง จนทำให้ชุมชนไทยพุทธในหลายแห่งเริ่มถดถอย ซึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีชุมชนไทยพุทธทั้งหมดประมาณ 860 แห่ง เป็นชุมชนล่อแหลมจำนวน 247 แห่ง  และเป็นชุมชนถดถอยประมาณ 20 แห่ง ฉะนั้นต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมี กอ.รมน. ภาค 4 เป็นแม่งาน และ ศอ.บต. จะมาเติมเต็มในส่วนที่ยังเป็นช่องว่าง

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวเสริมอีกว่า ได้นำเรียนในที่ประชุมว่า กอ.รมน. ภาค 4 และ ศอ.บต. จะร่วมกันดูแลชุมชนไทยพุทธ ทั้งในเรื่องของวัดและพระสงฆ์ให้ดีที่สุด และถ้าจัดกิจกรรมใดๆ พร้อมที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วมกับพี่น้องมุสลิมรอบๆวัดและชุมชนไทยพุทธ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา ชุมชนที่เหลือน้อยให้คงในพื้นที่อยู่ต่อไป.