ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเดิม) ต.บางนาค อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดของดีจังหวัดนราธิวาส (ตลาดประชารัฐของดีมะนารอ) และการจัดแสดงผลงานคณะทำงานสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าชุมชนของจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดกิจกรรมตลาดนัดของดีจังหวัดนราธิวาส และการจัดแสดงผลงานคณะทำงานสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและกิจกรรมเด่นของชุมชนท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว เพิ่มรายได้และช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยว และแสดงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดนราธิวาส

ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในประการที่ 3 เรื่อง “ชุมชนอยู่ดี มีสุข” ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน ผ่านการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นที่มาของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง


ภาพ/ข่าว กริยา เต๊ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น