นราธิวาสจัดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเด็กในโรงเรียนภายใต้หัวข้อ เสียงร้องจากเด็กสิทธิและสันติสุขที่เด็กอยากเห็น
ที่โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐหลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐและเอกชน

ภายใต้หัวข้องานเสียงร้องจากเด็กสิทธิและสันติสุขที่อยากเห็นBisikan dari kanak kanak” โดยมี  นายกสมาคมประชาสังคมนราธิวาส ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าผู้ประสานงานอาวุโส องค์การช่วยเหลือเด็ก Save The Children สานักงานปัตตานี ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ นักเรียนจาก 10 โรงเรียน ร่วมในงานครั้งนี้


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า  ได้เห็นน้องนักเรียนที่เป็นอนาคตของจังหวัดนราธิวาสและของชาติ ที่ได้มารวมตัวกันจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และได้เห็นมิติการรณรงค์ในประเด็นสิทธิเด็ก ที่น้อง ๆ ควรที่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิด้านการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วม อีกประการหนึ่งที่ผมเห็นในวันนี้ ก็คือ ได้เห็นน้อง ๆ นักเรียนสะท้อนผ่านรูปภาพต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมบนเวที และผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะสื่อ Social Media ที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ ทั้งหมดเหล่านี้ พยายามที่จะสื่อการไม่เอาความรุนแรงทุกรูปแบบ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่มกราคม 2547 ถึงปัจจุบัน

พบว่า สถิติสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวน ผู้เสียชีวิตจานวนทั้งสิ้น 6,871คน และในจำนวนนั้น มีเด็กที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งมีจำนวนเด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี เสียชีวิตจานวน 238 คน ได้รับบาดเจ็บจานวน 1,151 คน และ เป็นเด็กกาพร้าอีกจานวน6,998 คน ทำให้เราเห็นปรากฏการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและเป็นที่ประจักษ์ ดังนั้น การที่บรรดาน้อง ๆ นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนองค์กรภาครัฐและ ภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ พยายามที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น และเน้นกระบวนการสันติวิธีที่ จะสามารถดาเนินการได้จริงในพื้นที่กลางที่สร้างสรรค์โดยเฉพาะในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียน

ภาพ/ข่าวแวดาโอะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส