“พัฒนาผู้นำจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ” วชช.นราธิวาส พร้อมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

0
387

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ในบริเวณ โดยรอบวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง มีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 คน

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและบคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้วยแรงกายหรือสิ่งของเงินทอง การเห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญ จำเป็นมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเพื่อสร้างการมีจิตสาธารณะ มีการประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ รวมถึงการเข้าร่วมหรือให้ความร่วมมือกับชุมชนหรือสังคม ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาสมบัติที่เป็นของส่วนรวมเท่าที่ตนทำได้ เคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น


นายสาคร ปานจีน กล่าวว่า “กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กำหนดพื้นที่ ในการพัฒนาทั้งสิ้น 3 จุดคือ จุดที่ 1 เส้นทางสี่แยกปลักปลา ถึง อาคารวิทยบริการจุดที่ 2 บริเวณนอกกำแพงรั้ววิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ด้านหน้า/ด้านข้าง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ผู้รับผิดชอบจุดที่ 3 บริเวณริมถนนหน้าสระน้ำอาคารสำนักบริหารงานกลาง และสระน้ำอาคารอนุปริญญา 4 ชั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยในแต่ละจุดจะมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรช่วยกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสวยงาม และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นอกจากจะมีบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมโครงการแล้วยังมีประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส