เครือข่ายนักวิชาการศึกษานโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ออแฆกำปงเสวนา” ครั้งที่ 2

0
961

“เครือข่ายนักวิชาการศึกษานโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ออแฆกำปงเสวนา” ครั้งที่ 2

“ทรัพยากรที่ดินชายแดนภาคใต้: พรรคการเมืองกับบทบาทในการแก้ปัญหา”

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-16.30 น. ณ บริเวณมัสยิดกรือเซะตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

กำหนดการ

11.30 – 13.00 น. ผู้เข้าร่วมทยอยเดินทางมาถึง ลงทะเบียน รับประทานอาหารกลางวัน และละหมาด

13.00 – 13.15 น.
– กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ผศ.นุกูล รัตนดากูล (ตัวแทนเครือข่ายนักวิชาการศึกษานโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสมาคมลุ่มน้ำสายบุรี)
– กล่าวต้อนรับ โดย ตัวแทนเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินเทือกเขาบูโด

13.15-13.30 น. นำเสนอภาพรวมปัญหาทรัพยากรที่ดินชายแดนใต้ โดย เครือข่ายนักวิชาการศึกษานโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

13.30- 16.30 น. ตัวแทนพรรคการเมือง (ราว 7-8 พรรค*) แสดงวิสัยทัศน์ต่อปัญหาและทางออกของปัญหาทรัพยากรที่ดินชายแดนใต้ (พรรคละ 15-20 นาที แบ่งเป็น 2 รอบ) และตอบ คำถามหรือการแลกเปลี่ยนจากผู้เข้าร่วมหรือสื่อมวลชน

16.30 น.ปิดประชุมและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ดำเนินรายการโดย อ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)

………………………………………………………………

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1) เพื่อให้สาธารณะและตัวแทนพรรคการเมืองได้เรียนรู้ปัญหาความเดือดร้อนในมิติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการทำมาหากินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2) เพื่อให้ตัวแทนพรรคการเมืองได้มีโอกาสนำเสนอและแลกเปลี่ยนมุมมองว่าด้วยปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ดินชายแดนใต้และทางออกที่คิดว่าควรจะเป็น