หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดโครงการเสวนาพหุวัฒนธรรมสมาพันธ์คนสยามในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย กับคนไทยพุทธในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อหาแนวทางนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้


นาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เปิดโครงการเสวนาพหุวัฒนธรรมสมาพันธ์คนสยามใน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ตุมปัต อ.ปาเสมัส อ.ปาเสปูเตะ อ.ตาเนาะแมเร็าะ และ อ.บาเจาะ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จำนวน 54 คน กับคนไทยพุทธในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ในพื้นที่ อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี จำนวนกว่า 20 คน ที่ห้องประชุม 101 ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

เพื่อบอกเล่าการอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย ระหว่างคนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม และพี่น้องชาวสยามที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศมาเลเซีย เพื่อให้คนไทยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ทราบและนำไปเป็นตัวอย่างในการอยู่ร่วมกัน รวมถึงเพื่อให้คนสยามได้ศึกษาความเป็นอยู่ของคนไทยส่วนใหญ่เกิดจิตสำนึกรักพวกพ้อง ที่สำคัญเพื่อเป็นแนวทางให้นำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้


นาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ในวันนี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ.2560-2564 ในการบริหารราชการและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเดื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 คน ประกอบด้วย คนสยามในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย และคนไทยพุทธในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่ ชุมชนไทยพุทธบ้านเชิงเขา ชุมชนไทยพุทธบ้านบาเจาะ อำเภอบาเจาะ ชุมชนไทยพุทธบ้านยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และชุมชนไทยพุทธบ้านไม้แก่น อำเภอไม่แก่น จังหวัดปัตตานี


ด้านนายจวน คณิตศร รองประธานสมาคมสยามรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า ทางการของประเทศมาเลเซียเองได้ดูแลคนสยามที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ้งหลักๆแล้วจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ 5 อำเภอ ในจำนวนทั้งหมด 13 อ.ในรัฐกลันตัน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย อ.ตุมปัต อ.ปาเสมัส อ.บาเจาะ อ.ตาเนาะแมเร็าะ และ อ.ปาเสปูเต๊ะ ส่วนอำเภออื่นๆนั้นจะมีจำนวนที่ไม่มาก แต่ถ้ารวมกันแล้วจะมีประชากรชาวสยามไม่น้อยกว่า 200,000 คน กระจายอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นชาวเกษตรกร แต่ในระยะ 4 – 5 ปี ที่ผ่านมา ชาวสยามที่อาศัยอยู่ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทางรัฐบาลได้เปิดโอกาสและเห็นความสำคัญของคนสยามและได้มีโอกาสรับราชการเป็นครูบาอาจารย์สอนในโรงเรียน รองลงมารับราชการเป็นตำรวจที่มีทั้งนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และทั่วไป และรับราชการเป็นนางพยาบาลก็มีจำนวนที่มากพอสมควร
ส่วนด้านวัฒนธรรมระหว่างทั้ง 2 ศาสนาของชาวสยามกับชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียมีความสัมพันธ์และให้ร่วมมือระหว่างกันได้เป็นอย่างดีมีการช่วยเหลือซึ้งกันและกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีของทั้ง 2 ศาสนาก็มีความร่วมมือระหว่างกันมายาวนาน เพราะคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะมีนิสัยใจคอที่อ่อนน้อมถ่อมตน เข้ากับคนในพื้นที่ได้ง่าย.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น