3 ตค.61 ที่ รร.ซีเอส ปัตตานี  มีโครงการวิจัยแก้ปัญหาสันติภาพ เกี่ยวข้องกับเด็ก โครงการหนึ่งที่น่าสนใจคือ” พื้นที่สร้างสรรค์ที่ปลอดภัย child safe Space“คือการนำเสนอพื้นที่สันติภาพอีกทางเลือกหนึ่ง ขององค์การช่วยเหลือเด็ก save the children ร่วมกับ องค์กรภาคีภาคประชาสังคม ภายใต้ สนับสนุนงบประมาณโดยสหภาพยุโรป นำเสนอพื้นที่สร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัดกิจกรรมเปิดเวทีเสวนาพื้นที่ เปิดพื้นที่ปลอดภัย และเปิดข้อมูลจากงานวิจัย ทีทำมานานถึง 3 ปี แบบมีส่วนร่วม ภายใต้ชื่อ”เสียงจากใจ เด็กชายแดนใต้ ”

จาก สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี  ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชน 2 ศาสนา 3วัฒนธรรม นำไปสู่ ผลกระทบทางด้านการศึกษา  ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงที่มาถึงปัจจุบันนี้ 2557-2561  พลเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมด มากกว่า10,000 คน  มีผู้เสียชีวิตกว่า 7,500 คนและไม่ต่ำกว่า  2,000 คนที่ต้องได้รับบาดเจ็บ

ตลอดระยะเวลา 3 ปีในการร่วมกิจกรรมและงานวิจัย พื้นที่ 33 อำเภอ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 68 % ของเด็กกับเยาวชนที่เข้าร่วมงานวิจัย คิดว่า ช่วยให้ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสันติภาพคือความรู้ การอบรมการทำกิจกรรมโดยที่มีเด็กเป็นผู้นำกิจกรรม  27 %  คิดว่า พื้นที่ในการทำกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน คือมัสยิดโรงเรียนบ้านจะช่วยให้เด็กและเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติภาพ ในการแสดงกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทุกๆกิจกรรม จากส่วนที่เด็กเกี่ยวข้องนั้นทั้งหมดมีความเห็นว่า 1 จะต้องให้เด็กมีส่วนร่วม 2 มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 3 ให้เรียนรู้สิทธิของตนเอง

โดย สิ่งสำคัญที่ได้บทสรุป ในฐานกิจกรรมของ Project เปิด”พื้นที่สร้างสรรค์ ที่ปลอดภัย” 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้   เพื่อเปิดโอกาสและมีเป้าหมาย สำคัญ ให้เป็นนโยบายจากฐานความคิดจากฐานล่างไปสู่ ด้านบน คือเพื่อต้องการผลักดันไปสู่นโยบายสาธารณะ ที่สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลต่อไป ให้เด็กได้พัฒนาต่อยอด และแก้ปัญหาในส่วนของเด็กและเยาวชนสู่ เป้าหมายคือสันติภาพที่แท้จริง  สำหรับการผลักดันนี้  มีช่องทางเสนอได้ผ่าน 3 ช่องทาง ในการผลักดันในระดับชุมชนตำบล ไปจนถึงสู่ระดับจังหวัด และเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาให้เป็นวาระนโยบายระดับชาติต่อไป

นายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล  คณะกรรมการกำหนดทิศทางโครงการ LEAP เลขาธิการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ กล่าวว่า” ได้มาเห็นผลิตผล การสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดนี้ ผมเห็นว่า เด็กๆและเยาวชน ของเราในวันนี้ มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีกระบวนการความคิดที่พัฒนาขึ้นไปมาก โดยผ่านการดูแลของผู้ใหญ่ในพื้นที่ต่างเหล่านั้น มาช่วยพวกเขาอยุ่ ต้องเข้าใจพวกเขา และควบคุมพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง ถือเป็นผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้น และกิจกรรมดีดีเหล่านี้ ถ้าอยากให้เกิดขึ้นต่อไป ทางผุ้ใหญ่ ใจดี ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป อันดับแรกคือนโยบายเหล่านี้ถูกบรรจุอยู่แล้วในท้องถิ่น หากชุมชน อบต.หรือเทศบาลพร้อมสร้างผลักดันกับเด็กๆได้หรือไม่ ถ้าได้ถือเป็นมิติใหม่สู่การเปลี่ยนแปลง 2 มีงบพัฒนาจังหวัด ซึ่งจะทำอย่างไร ให้สามารถเชื่อมจาก ตำบล ชุมชน ย่อยๆ มาเชื่อมจับมือกันเป็นโครงการระดับ จังหวัดได้ และอีกทางหนึ่ง ยกระดับไปสู่ สมัชชาชาติไปสู่ระดับภาคอื่นๆ ระดับท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศได้ พื้นที่ของเราคือพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัย จะสามารถแปรเป็นนโยบายได้ ถ้าเป็นแบบนั้น ถือเป็นปลายทางที่สดใส เกิดขึนได้ในอนาคต”

นายต่วนอิกบาล ต่วนกาจิ นักเรียนโรงเรียนสิริธรรมวิทยาจากจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า”ทางศูนย์ประชาสังคมจังหวัดนราธิวาสได้รวบรวมนักเรียนทั้งหมด 10 โรงเรียน ได้มาร่วมเป็นหนึ่ง และได้มาจัดกิจกรรม มาเป็นกลุ่มร่วมพัฒนา สร้างเวทีให้กับเด็กสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นอย่างเวทีวันนี้ที่เราได้มาฉาย  ให้จัดโครงการหรือเวทีมากให้กับเด็กๆสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มีส่วนร่วมมากขึ้นวันนี้ทางเราได้มาจัดกิจกรรม  ของศูนย์เครือข่ายประชาสังคมจังหวัดนราธิวาส มีการจัดบูธ และฉายหนังสั้น แสดงป้ายผ้าที่โรงเรียนได้จัดเดินรณรงค์ไว้  กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการฉายหนังที่สะท้อนถึงสังคมปัจจุบัน      หนังสั้นที่เราได้สะท้อน 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1  คือเรื่องการที่เด็กคนหนึ่งได้ไปทำงาน แล้วก็ไปสะท้อนถึงสี่หลักด้วยกัน ของเด็กปัจจุบัน คือ การอยู่รอด การพัฒนา การมีส่วนร่วม และการได้รับการศึกษา  เรื่องที่ 2 คือเรื่องขยะ ขยะแค่ชิ้นเดียวเรายังรักษาไม่ได้แล้วนับประสาอะไรที่เราจะไปพัฒนาสังคมหรือว่าเราจะเป็นคนดีของสังคมได้  โดยสุดท้ายอยากจะฝากท่านผู้ใหญ่ใจดีและองค์กรต่างๆ ว่า เด็กไม่ใช่เพียงไม้ประดับในสังคม แต่เด็กจะสามารถพัฒนาให้เป็นสังคมที่สดใสในอนาคตได้”

สำหรับข้อเสนอเรียกร้อง เชิงนโยบายที่สรุปจากเด็กๆ เยาวชนออกมาดังนี้ ขอเรียกร้องต่อ ภาครัฐต้องมีระเบียบและนโยบายใหม่ คือพื้นที่สร้างสรรค์ ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆในระดับสากล ,  ขอเรียกร้องต่อองค์กรประชาสังคมในพื้น ที่ชายแดนใต้ ทุก ๆองค์กรให้มีกลไกการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสันติวิธีและสนับสนุนการสร้างพื้น ที่สร้างสรรค์  และปลอดภัยสำหรับเด็กและ เยาวชน ,ขอเรียกร้องต่อองค์กรศาสนาในชายแดนใต้ทุกระดับต้องมีมาตรการระเบียบกฎเกณฑ์และกลไกในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่ปลอดภัยในระดับชุมชนโดยให้เด็กมี กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม  และขอเรียกร้องให้ทุกคนในที่นี้ ในห้องนี้ ในวันนี้เปิดพื้นที่และไม่ปิดกั้นกระบวนการสื่อ สารสาธารณะของเด็กและเยาวชนให้พวกเราได้สื่อสารเรื่องราวเพื่อ สร้างสรรค์สันติภาพ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริง

ภาพ/บดินทร์ เบญจสมัย ข่าว สุกรี มะดากะกุล ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น