ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้อนรับร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารคนใหม่

0
1115

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้อนรับ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารคนใหม่


วันที่ 2 ตุลาคม 61 ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ในสายงานผู้บริหารทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน ในพื้นที่ ร่วมกันแสดงความยินดีกับผู้บริหารทั้ง สามท่าน


ดร.วาทิต มีสนุ่น กล่าวว่า เมือผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้การทำงานต่างๆ นั้นทำงานตามลำพังของศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้คงทำไม่ได้ถ้าปราศจากความร่วมมือทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ สตูล สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี การทำงานต่างๆผมขอความร่วมมือจากทุกท่านจากพี่น้องที่อยู่ที่นี่และพี่น้องที่ไม่ได้อยู่ในที่นี้และหน่วยงานทุกสังกัด ได้ตั้งปณิธาน จะมุ่งมั่นสานฝันสันติสุข จะมุ่งมั่นกระจัดทุกข์ด้วยการศึกษา จะมุ่งมั่นสรรค์สร้างการพัฒนา จะมุ่งมั่นสร้างปัญญาประชาชน(จังหวัดชายแดนภาคใต้)


ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ กล่าวว่า ถึงแม้ผมจะเกิดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ได้เกิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ผมก็ติดหนี้บุญคุณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ได้เดินทางมาในจังหวัดปัตตานีครั้งแรกในปี 2526 เดินทางลงรถไฟที่โคกโพธิ์แล้วมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ในระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 เดินทางมาเมื่อ พ.ศ. 2533-35 มาเรียน ปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และครั้งที่ 3 มาเรียนปริญญาโทและเรียนปริญญาเอก ในปี 2545 13 ปี ติดหนี้บุญคุณในพื้นที่มา และ ผมจะทำหน้าที่ เหมือนกับ คำปณิธาน ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านว่า ” ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”


ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมแสดงความยินดีในการได้รับตำแหน่งรองผอ.ศปบ.จชต.ของผมในวันนี้ ผมจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผมมีประสบการณ์ในการทำงานในระดับสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา มีประสบการณ์ในการทำงานในหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ผมจะนำประสบการณ์และองค์ความรู้เหล่านี้มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะใช้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา (ศปบ.จชต.) เป็นอีกหนึ่งเวทีในการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในให้ดียิ่งขึ้น และได้ตั้งมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ว่า ขอเป็นเฟืองตัวหนี่งในการในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งๆขึ้นทัดเทียมจังหวัดหรือภูมิภาคอื่นๆต่อไปและสอดคล้องกับบริบท อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เฟืองตัวหนึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งๆขึ้นเพราะจะให้มีความเทียบเท่ากับจังหวัดอื่นๆ


นอกจากนี้การมารับตำแหน่งครั้งนี้ของผู้บริหารศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้คนใหม่ทั้งสามท่านได้ตั้งความมุ่งหมั่นในการทำงานเต็มศักยภาพที่วางไว้เพราะเชื่อมั่นที่อยู่ในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้มานาน และมีประสบการณ์กับการทำงานกับคนในพื้นที่ รู้จัดถึงบริบทในพื้นที่ทางการศึกษาได้ดี พร้อมรับนโยบายให้ “ปี 2561 เป็นปีแห่ง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม” โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางดำเนินการ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด และมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. มีงานทำ มีอาชีพ และ4 เป็นพลเมืองดี


การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีภารกิจหลัก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาเพื่อ เสริมสร้างความมั่นคง ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางการศึกษา ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ต่อไป