ก.ศึกษาฯ สานฝันเด็ก จชต.ร่วมกิจกรรม “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ให้นักเรียนจากทั่วประเทศกว่า 2 พันคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา

0
1090

ก.ศึกษาฯสานฝันเด็ก จชต.ร่วมกิจกรรม “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ให้นักเรียนจากทั่วประเทศกว่า 2 พันคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา

วันที่ 1 ต.ค. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 ณ สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ.สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งคณาจารย์ นักเรียนจากโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการห้องเรียนกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วม  21 โรงเรียน  จำนวน  2,639 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2561

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนในโครงการฯได้มาพบปะกันในวันนี้ ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่ได้ทรงปกป้องคุ้มครองรักษาชาติบ้านเมืองพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งมั่นคงจนถึงรุ่นปัจจุบันนี้ ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาในเรื่องของการจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพราะการเจริญของชาติขึ้นอยู่กับการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงเรื่องของการกีฬาที่ได้เคยพระราชทานพระบรมราโชวาทว่า การกีฬานั้นเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นการกล่อมเกลาให้เด็กมีจิตใจอดทน กล้าหาญ รู้แพ้รู้ชนะ

เช่นเดียวกับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานต่อยอดศาสตร์พระราชาในเรื่องการศึกษา ที่ต้องมุ่งให้ผู้เรียนสร้างพื้นฐาน 4 ด้าน ในเรื่องการสร้างทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ให้ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ รู้รักสามัคคี มีลักษณะพื้นฐานที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรมในชีวิต เมื่อเรียนแล้วมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดี ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ รัฐบาลปัจจุบันนำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อวางแผนความมั่นคงในระยะยาว ทำให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ ความสามารถในการแข่งขัน เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการสร้างโอกาสความเสมอภาค ทำให้คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องใช้ความรับรู้ความเข้าใจและเกิดความร่วมมือสามัคคีกัน

“จากการที่มาร่วมงานในวันนี้ของนักเรียน 2 โครงการ ทั้งโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 12 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 4 ปีสู่การขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ อีก 9 โรงเรียน ในโครงการห้องเรียนกีฬา จะเห็นได้ว่าเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องในด้านการสร้างโอกาส ส่งเสริมขีดความสามารถ พัฒนาการศึกษาและพัฒนาการกีฬา ซึ่งถือเป็นการนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้ สพฐ. ดำเนินการอย่างเต็มกำลัง เพื่อเป็นการจุดประกายความฝันมุ่งมั่นสู่อนาคตปรากฏสู่ความสำเร็จของเด็กนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขยายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

เป็นเส้นทางสู่ฝันสรรค์สร้างแรงบันดาลใจนักกีฬาไทยสู่สากล ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับพื้นที่ คณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุน รวมถึงภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนในด้านกำลังใจอีกด้วย ซึ่งการทำให้การศึกษาของนักเรียนและเยาวชนควบคู่ไปกับการกีฬาประสบความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างที่เห็นในปัจจุบันนั้น ก็เพื่อให้นักเรียนได้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความรู้รักสามัคคี มีความสมัครสมานปรองดอง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของชาติอย่างมีคุณภาพต่อไป”  พลเอกสุรเชษฐ์ กล่าว..

ด้าน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า โครงการสานฝันการกีฬาฯ และโครงการห้องเรียนกีฬา ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง จึงทำให้ผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นในทุกภาคการศึกษา โดยปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนกว่า 2,800 คน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งสองโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านการแข่งขันกีฬาแห่งมิตรภาพ รวมทั้งได้ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างทีมนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีและทีมนักเรียนในโครงการสานฝันฯ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กับทีมเมืองทองยูไนเต็ด

และการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระหว่างทีมนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาและทีมยุวชนทีมชาติไทย ณ สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก นอกจากนั้นยังมีการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดชลบุรี รวมทั้งการแสดงพหุวัฒนธรรมของนักเรียนในโครงการซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จะแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของนักเรียนที่ร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยมิตรภาพความรักความสามัคคีผ่านการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล พร้อมทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสังคมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการเป็นนักกีฬาและพัฒนาความรู้ทักษะจนสามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้…..

/////////////////////

ภาพ / ข่าว  ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์ สพฐ.สานฝัน 3