มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อบรมพัฒนาสภาพแวดล้อมให้แก่นักศึกษา เพื่อสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green YRU

0
1114

วันนี้ (29ก.ย.61) ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวให้แก่นักศึกษา Green YRU

โดยได้รับเกียรติจาก คุณเครือมาส แก้วทอน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนักศึกษากับการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550


นายดนุพล ปลื้มใจ หัวหน้างานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกคณะ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่สีเขียวพัฒนาไปสู่การพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของจังหวัดยะลา ซึ่งมีกิจกรรมการดำเนินการหลัก คือ การจัดการศึกษาในกระบวนการดังกล่าวนั้นประกอบด้วยกระบวนการย่อยต่างๆ เช่น การเรียนการสอน การสนับสนุนห้องปฏิบัติการ การบริการทางการศึกษา การดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ และการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าวมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานในด้านต่างๆ ดังนั้นการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะคำนึงถึงคุณภาพของบัณฑิตแล้ว การบริหารจัดการดังกล่าวต้องเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นับเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกมหาวิทยาลัยควรให้ความตระหนัก และความสำคัญทำให้สามรถพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในระดับโลกได้


หัวหน้างานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า จากแนวคิดในการจัดทำมหาวิทยาลัยสีเขียวนั้น มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบุคลากรของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา