1 เดียวในโลก “พลับพลึงธารราชินี” ดอกไม้น้ำ ณ ระนอง ที่ต้องฟื้นฟู (ชมคลิป)

0
820

1 เดียวในโลก “พลับพลึงธารราชินี” ดอกไม้น้ำ ณ ระนอง ที่ต้องฟื้นฟู (ชมคลิป)

ที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ต้นพลับพลึงธารราชินีดอกไม้สายน้ำหนึ่งเดียวในโลกที่จะมีแต่ในพื้นที่จังหวัดระนองและรอยต่อจังหวัดพังงา นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหลายหน่วยงานปละประชาชนทั้งจากจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา นักเรียน กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ จำนวนกว่า 400 คน ได้ร่วมกันทำการปลูกต้นพลับพลึงธารราชินี เพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติของพลับพลึงธารให้กลับมาสู่สภาพดังเดิมเหมือนในช่วงก่อนที่จะถูกทำลายโดยน้ำมือมนุษย์และบางส่วนจากภัยธรรมชาติ

นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของพลับพรึงธารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญระดับโลก กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้นพลับพรึงธารหรือราชนิแห่งดอกไม้น้ำ เป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีความสวยงาม มีเฉพาะจังหวัดระนองและรอยต่อบางส่วนของจังหวัดพังงา ต้นพลับพึงธารจะขึ้นเฉพาะในพื้นที่น้ำสะสะอาดอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นตัวชี้วัดสภาพพื้นที่ถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ แต่ที่ผ่านมา พลับพรึงธารถูกทำลายอย่างต่อเนื่องทั้งจากน้ำมือของมนุษย์และธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำมือของมนุษย์ที่ไม่เห็นความสำคัญของระบบนิเวศน์ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก ได้ทำการขุดลอกคลองอย่างต่อเนื่องเพียงเพื่อหวังป้องกันน้ำท่วมหรือเพื่อผลประโยชน์อื่นๆ การทำลายจากธรรมชาติโดยตรงมีส่วนเพียงน้อยนิด หากเป็นธรรมชาติทำลายจะสามารถฟื้นฟูกลับมาอย่างรวดเร็วแต่เพราะฝีมือมนุษย์ทำให้พลับพรึงธารเกือบหายไป

ครั้งนี้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันปลูกฟื้นฟูพลับพรึงธารจึงนับเป็นเรื่องดี โดยเฉพาะคนในพื้นที่เยาวชนที่จะต้องเป็นตัวการสำคัญในการช่วยดูแล เพราะหากพลับพรึงธารที่อยู่ในส่วนของพื้นที่อนุรักษ์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลแต่หากอยู่นอกเขตอนุรักษ์โดยเฉพาะในพื้นที่ของประชาชน ในส่วนนี้ประชาชนเจ้าของพื้นที่ต้องช่วยกันดูแลเพื่อให้พลับพรึงธารกลับมาสวยงามอยู่คู่กับพื้นที่ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่เพราะเป็นต้นไม้น้ำที่มีแห่งเดียวในโลก เพราะเจ้าหน้าที่รวมถึงองค์กรต่าง ๆไม่สามารถเข้ามาดูแลได้ตลอดหรือดูแลได้อย่างทั่วถึง ประชาชนในพื้นที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ร่วมรักษาสิ่งที่ธรรมชาติให้มาเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศที่พื้นที่แห่งนี้มีของดีแห่งเดียวในโลก

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ระนอง