มรภ.ยะลา เปิดบ้าน เดิน – วิ่ง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Free Running save the world กระตุ้นคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพและบุคลิกภาพดี

0
156

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ยะลา เปิดบ้าน เดิน – วิ่ง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วจก. Free Running save the world กระตุ้นคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพและบุคลิกภาพดี
เมื่อเวลาประมาณ 05.45 น. (15ก.ย.61) ที่ บริเวณลานด้านหน้าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นายเดชรัฐ สิมศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง พร้อมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วจก. Free Running Save The World โดยมีบุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมเดิน – วิ่ง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนี้เป็นจำนวนมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.ยะลา


กล่าวว่า จากหนึ่งพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในการส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ “บุคลิกภาพที่ดี มีวินัย ใจอาสา สู้งาน การปฏิบัติเลิศ” แสดงให้เห็นว่า คณะวิทยาการจัดการ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะวิทยาการจัดการจึงได้จัดโครงการเดิน – วิ่ง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วจก. FREE Running save The world เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา และประชนได้ออกกำลังกาย มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยการวิ่ง อีกทั้งกระตุ้นให้นักศึกษา และประชาชนเกิดการตื่นตัวและรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกาย รวมทั้งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น


ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กล่าวว่า การออกกำลังกายถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง ดังนั้นการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะมีคุณค่าต่อร่างกาย สามารถช่วยชะลอความชรา ช่วยประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย รวมถึงช่วยให้ร่างกายเกิดการผ่อนคลายชีวิตมีความสุข การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและการมีกิจกรรมทางกายมีความจำเป็นสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และตลอดช่วงอายุขัย เพื่อประโยชน์ของร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และกิจกรรมการออกกำลังกายนั้นยังช่วยเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย    สำหรับผู้เข้าเส้นชัย 10 คนแรกในการวิ่ง Fun Run รับของที่ระลึกจากคณะ ส่วน 100
คนแรก เข้าเส้นชัยรับเหรียญ ขนาด 7 เซนติเมตร เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 101 – 200 รับไข่ไก่ 1 แพ็ค และการวิ่ง New Run ผู้เข้าเส้นชัย 100 คนแรก รับไข่ไก่ 1 แพ็ค

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น