สพป.ยะลา เขต 3 เพิ่มศักยภาพใช้วิทยุสื่อสารและช่องทาง Line ศูนย์ 365 เพื่อช่วยให้ครูมีความปลอดภัย กับสถานการณ์ปัจจุบัน

0
120

สพป.ยะลา เขต 3 เพิ่มศักยภาพใช้วิทยุสื่อสารและช่องทาง Line ศูนย์ 365 เพื่อช่วยให้ครูมีความปลอดภัย กับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนการใช้วิทยุสื่อสารและการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อช่วยให้ครูมีความปลอดภัย สามารถดำเนินการแจ้งเหตุการณ์ขอความช่วยเหลือ หรือประสานงานได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางวิทยุสื่อสารและช่องทาง Line ศูนย์ 365 ครูปลอดภัย 

รวมถึงกำชับ ติดตามให้ครู ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมพนักงานวิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 4 ราย โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พนักงานรักษาความปลอดภัยครูหรือผู้ใช้วิทยุสื่อสารของสถานศึกษา และพนักงานขับรถของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วม จำนวน 60 คน ที่ห้องประชุมร่มเย็น อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มีมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างทั่วถึง

และให้ความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสถานศึกษา จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้วิทยุสื่อสารและการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนการใช้งานวิทยุสื่อสารและสร้างการรับรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติในการติดต่อประสานงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการรายงานเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงอุบัติเหตุ อุบัติภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มช่องทาง Line กลุ่ม ศูนย์ 365 ครูปลอดภัยอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุสื่อสารได้และมีเครื่องวิทยุสื่อสารไม่เพียงพอต่อจำนวนของสถานศึกษาที่มีอยู่ เพื่อการติดต่อสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและสถานศึกษาที่รวดเร็ว ถูกต้องและชัดเจนขึ้นอีกด้วย

เกสรี  ตอกอ  ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ทีมข่าว @ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น