คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจัดประชุมเสริมสร้างการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ งานนวัตกรรม “อาชีวะสร้างชน คนสร้างชาติ”

0
107

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวีจังหวัดสงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐครั้งที่ 6/2561

 

ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยเชิญ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้นำศาสนา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม

ในการด ำเนินงานด้านสุขภาพ พร้อมรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานจากการประชุมที่ผ่านมา และติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ส ำคัญ ในรอบ 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2561) ที่ผู้แทนพเิศษของรัฐบาลต้องการขับเคลื่อนไปสู่ผลสัมฤิทธนำมาสู่ความพร้อมในการแก้ไขปัญหา การร่วมมือ เพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลการประชุมที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งที่ 1 – 5 โดยได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล

การจัดการประชุมที่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เป็นความตั้งใจของ “หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรฐับาล” ที่มีความประสงค์ต้องการให้ผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมนอกจากการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ “อาชีวศึกษาเพื่อการมีงานท ำ”และการบริการตรวจสุขภาพ จากส านักงานเขตสุขภาพที่ 12

ภายในงานมีการจัดแสดงงาน นวัตกรรมผลงานที่โดดเด่น ของนศ.อาชีวะ และสถาบันการอาชีพทั้ง 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผลงานได้สำฤิทธ์ผล รับรางวัลมาแล้วหลายระดับ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น