สพป.ปัตตานี เขต 3 ขับเคลื่อนบูรณาการสะเต็มศึกษาแก่ครูในสังกัดครบทั้ง 67 โรง

0
69

สพป.ปัตตานี เขต 3 ขับเคลื่อนบูรณาการสะเต็มศึกษาแก่ครูในสังกัดครบทั้ง 67 โรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3 นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2561 ตามแนวโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2561 ให้กับครูประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 9-11 ส.ค. 2561 และประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค. 2561 ซึ่งโรงเรียนทั้ง 67 โรง ได้รับการพัฒนาฯ โดยมีนางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและทีมครูแกนนำ เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ

ซึ่งสะเต็ม หรือ STEM เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นการนำองค์ความรู้วิชาการทั้ง 4 ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ

พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้ เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจำวันและการทำอาชีพ เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ท้าทายความคิดของนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำมาใช้ได้ทุกวัน

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ทีม @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น