ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 ติดตามโครงการประชารัฐสวัสดิการ และโครงการอื่นๆ ที่ปัตตานี

0
63

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 ติดตามโครงการประชารัฐสวัสดิการ และโครงการอื่นๆ ที่ปัตตานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 ตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำงบประมาณ ปี 2561 ครั้งที่ 2 ของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี จำนวน 6 แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ แผนงานการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัดและการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่าย ที่มีความตั้งใจในการทำงาน และขอให้เร่งรัดในการดำเนินการโครงการและเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ ให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าด้วย.

 

ทีมข่าว/@ชายแดนใต้