กีฬาสานสัมพันธ์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 8 (ภาคใต้)   ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส นายวชิระ ขวัญเพชร ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 8 (ภาคใต้)เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 8 (ภาคใต้)

 โดยมีนายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 8 (ภาคใต้) เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ร่วมในกิจกรรม

สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 8 (ภาคใต้) เป็นกลุ่มสถานศึกษาจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ศูฯย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา โรงเรียนโสตศึกษาสงขลา รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 8 (ภาคใต้) โดยจำแนกกีฬาดังนี้ กีฬาวอลเลย์บอล ชาย-หญิง กีฬาเซปักตะกร้อชาย กีฬาเปตองชาย-หญิงแบ่งการแข่งขันประเภท เดี่ยว คู่ และทีม

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 8 ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และมีคติที่ดีต่อการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 8 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา งานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการสมาชิกชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 อีกด้วย

นายวชิระ ขวัญเพชร ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 8 (ภาคใต้) กล่าวว่า สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้แบ่งกลุ่มสถานศึกษาเป็น 8 กลุ่ม ซึ่งกลุ่ม 8 รับผิดชอบของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดูและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนศึกษาพิเศษการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร ครู บุคลากร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 8 (ภาคใต้) ซึ่งเราจัดเป็นประจำทุกปีวนไปทุกๆโรงเรียนปีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาจัดที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส กล่าวว่า ภูมิใจครับ กล่าวมาเบื้องต้นแล้วเมื่อกี้คนดูเหล่านั้นที่จังหวัดสตูลเขาก็ไม่กล้าที่จะมายังไม่เข้าใจบริบทในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสแต่วันนี้ผมภูมิใจมากที่ได้นำครู บุคลกร จังหวัดสตูลมาได้ทั้งโรง และสงขลา 3 โรง เข้ามาร่วมกิจกรรมในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แล้วทุกคนก็ดีใจ แล้วก็รู้ว่าไม่ผิดหวังที่ได้มาในวันนี้ทุกคนก็มีความสุขและยินดีที่จะมาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสในอนาคตต่อไป

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส