ม.อ.ปัตตานี รับน้องใหม่ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี

0
1118

 

 ม.อ.ปัตตานี รับน้องใหม่ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับน้องใหม่ผ่านกิจกรรมศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทาง
วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. โดยให้นักศึกษาใหม่เดินเท้าศึกษาสถานที่สำคัญตามเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี เพื่อเรียนรู้อัตลักษณ์การอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม
รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มีนโยบายการพัฒนานักศึกษาโดยเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความสอดคล้องต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ ประกอบกับในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต้องเผชิญกับปัจจัยสภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าสารสนเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงกำหนดทิศทางให้นักศึกษาให้มีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สามารถปรับตัวก้าวทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
จากความสำคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จึงจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,500 คน  ในโครงการศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมือง  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี เป็นการให้ความรู้แบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาได้สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ และประชาชนให้ได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน  กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี   และนักศึกษาเดินเท้าศึกษาสถานที่สำคัญตามเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี โดยมีจุดหลักๆ คือ จุดที่ 1 วัดตานีนรสโมสร, จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 1 , จุดที่ 3 ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว , จุดที่ 4 ตลาดเทศวิวัฒน์, จุดที่ 5 มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี, จุดที่ 6 มัสยิดรายอฟาฎอนี, จุดที่ 7 วังจะบังติกอ, และจุดที่ 8 ริมแม่น้ำปัตตานี
ทีมข่าว@ชายแดนใต้