จัดใหญ่!! 27 ชุมชนเทศบาลเมืองเบตง จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกันพัฒนายั่งยืน

0
121

   ยะลา -เทศบาลเมืองเบตง จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ท่ามกลางประชาชนจาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเบตง และเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่

ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 เพื่อเป็นการให้ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี ความสมานฉันท์ ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ รวมทั้งให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมี นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และประชาชนจาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเบตง และเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มหันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนมีความสนใจในการกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำไปสู่การลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับชุมชน และหน่วยงานของภาครัฐ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้มีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน

รวมไปถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานในด้านกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ข่าว./เจษฎา สิริโยทัย ภาพ./อิมรอน ดามาอู ทีมข่าว@ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา

 

แสดงความคิดเห็น