รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เร่งรัดปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

0
839

รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เร่งรัดการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ ศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพฯ  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ครั้งที่ 6/2561

ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบรายงานการดำเนินงานของผู้แทนพิเศษ และคณะทำงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการประสานงานกับทุกส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ พร้อมเร่งรัดการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

โดยเรื่องสาธารณสุขหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้นำศาสนา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณสุขที่จะให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด เนื่องจากข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่ามาตรฐานของประเทศไทยที่สำคัญ อาทิ การตั้งครรภ์ของหญิงที่ไม่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ อัตราการตายของมารดาและทารกที่สูง ภาวะโลหิตจางของมารดาและบุตร ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ และพบโรคต่างๆ มาก เช่น เด็กฟันผุ โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน มะเร็งลำไส้ ตลอดจนปัญหายาเสพติดหรือการสูบบุหรี่ หรือบางโรคที่หายไปกลับพบเจอ เช่น โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก

ในเรื่องนี้ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้หารือแลกเปลี่ยนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาสุขภาวะอนามัยของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ทุกภาคส่วน รวมถึงผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต่างพร้อมที่จะร่วมกันแก้ปัญหาสุขภาพให้กับประชาชนและเยาวชน ทั้งในสถานศึกษา สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) การเสนอให้ครูช่วยแนะนำเรื่องสุขภาวะอนามัยให้กับประชาชนและการอาสาพาไปโรงพยาบาล การให้ความรู้ด้านสุขภาวะอนามัยกับผู้นำศาสนาและให้ผู้นำศาสนาช่วยนำข้อมูลไปสร้างการรับรู้ ช่วยเหลือแก้ปัญหาฯ ข้อเสนอให้แก้ไขกรณีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไม่มีนายแพทย์ เสนอให้มีการจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขเพื่อให้ครูนำไปใช้สอนนักเรียน นักศึกษา และเสนอเรื่องการให้ความรู้กับกลุ่มสุภาพสตรีที่เลี้ยงดูบุตร ให้เห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูบุตรเพื่อการพัฒนาทางสมองของเด็ก

ขณะที่การดำเนินการตามโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่” สัปดาห์ที่ผ่านมา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียนที่ อ.สุไหงโก-ลก, อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อเดินหน้าพัฒนาการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า เป็นหน่วยงานถาวร โดยจะจัดเตรียมบุคลากรให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนนี้ พร้อมกันนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาการทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอย่างจริงจัง  เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเป็นรูปธรรม

ขอบคุณ สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า จังหวัดปัตตานี