กระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) เตรียมพร้อมจัดทัพลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือบริการประชาชนไทยมุสลิม อำนวยความสะดวกในการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่จะถึงนี้

0
867

ใกล้เข้ามาทุกขณะในช่วงระยะเวลาอันอันสำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  ณ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ  กิจกรรมลูกเสืออาสา

เป็นกิจกรรมหนึ่ง  ซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาเยาวชน  และส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบเสียสละ  ตลอดจนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นคนดีของบ้านเมือง ภายใต้กิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมในการไปประกอบพิธีฮัจญ์”  ณ  สนามบินบ้านทอน  ระหว่างวันที่  24-26  กรกฎาคม  2561 และ ระหว่างวันที่ 6- 8  กันยายน  2561  โดยกิจกรรมในครั้งนี้  เน้นกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี จากหลายสังกัด  ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี  จาก  สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา,ลูกเสือ  เนตรนารี  จาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต1 ,ลูกเสือ  เนตรนารี  จาก  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  ,ลูกเสือ  เนตรนารี  จาก  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก ,ลูกเสือ  เนตรนารี  จาก  สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  2 อำเภอ คือ อำเภอระแงะ  และอำเภอบาเจาะรวม  110  คน

ทั้งนี้คาดว่าลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมในการไปประกอบพิธีฮัจญ์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา สร้างระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี อีกทั้งประชาชนชาวไทยมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์มีความพึงพอใจต่อการบริการของลูกเสือจิตอาสา และเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 61 ที่ผ่านมา ณ  ห้องประชุมสำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ.นราธิวาส เป็นครั้งแรกที่ได้มีการปฐมนิเทศลูกเสือ เนตรนารี ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมนพิธีเปิดการปฐมนิเทศ การปฐมนิเทศครั้งนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้ เพื่อการปฏิบัติตัวของลูกเสือจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมในการไปประกอบพิธีฮัจญ์  ณ  สนามบินบ้านทอน  ระหว่างวันที่  24 – 26  กรกฎาคม  2561 และ ระหว่างวันที่  6-8 กันยายน  2561 อย่างถูกต้อง ตามกระบวนการของลูกเสือ การปฐมนิเทศในครั้งนี้ มุ่งสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือจิตอาสา  ในเรื่องของขอบข่าย  หน้าที่  ความรับผิดชอบ  ภารกิจ  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ลูกเสือจิตอาสาควรปฏิบัติ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้