กระทรวงศึกษาธิการ รุกงานสร้างการรับรู้ พัฒนาศักยภาพปชส.หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด

0
345

3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีนครี โรงแรมเซาเทิร์น วิว ปัตตานี นายศรีชัย  พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส)

โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือผู้รับผิดชอบงานสร้างการรับรู้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส กว่า 50 คนเข้าร่วมประชุม

นายศรีชัย  พรประชาธรรม กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเรื่องของการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้กำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านการศึกษา

ด้วยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมในครั้งนี้ การผลิตข้อมูลข่าวสารโดยใช้ Infographic และสร้างการรับรู้นำเผยแพร่กลุ่มเป้าหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสาธารณชนทั้งในและนอกพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ เป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง การประชุมครั้งนี้เปรียบเสมือนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะจากการลงมือปฏิบัติตลอดห้วง 4 วัน (3-6 กรกฎาคม 2561) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตผลงานทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สาธารณชนต่อไป

 

ทีมข่าว@ชายแดนใต้