ว.ธ.ปัตตานี ประกวดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ Life Style และเครื่องแต่งกาย นำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม

0
843

ผู้สื่อข่าวรายงาน  ณ ห้องประชุม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี จัดประกวดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ  2561 ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม  เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Cultural Product of Thailand : CPOT) ปี 2561

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม สามารถใช้งานได้จริงและนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้แบ่ง 2 ประเภทคือ ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและ ประเภทผลิตภัณฑ์ Life Style (เครื่องประดับ กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน) ผ่านคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าพื้นเมืองปัตตานี การออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องประดับ จำนวน 5 ท่าน

โดยในวันนี้มีการนำเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษา ประชาชน ผู้ที่สนใจที่ส่งเข้าประกวดกันจำนวนมาก มีผลงานนำเสนอน่าสนใจหลากหลายผลงานน่าสนใจ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธ์ ผอ.วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าเพิ่ม สามารถใช้งานได้จริงและนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริง ครั้งนี้ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านผ้าพื้นเมืองและ นศ.ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดจำนวน 81 คน 34 ชิ้นงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี จะดำเนินการส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจในการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป

สุกรี มะดากะกุล บก.@ชายแดนใต้