ก.ศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “โชว์ ช้อป ชิม ช่วย” หวังให้ประชาชนรับรู้การพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้

0
804

ก.ศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “โชว์  ช้อป  ชิม  ช่วย” หวังให้ประชาชนรับรู้การพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้

นายศราวุธ  อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  ที่ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานทางการศึกษา  พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอำเภอยะหา  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูจากทุกสังกัด  ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา สืบเนื่องจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้ประชาชนได้รู้ และเข้าใจ ถึงการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และความมั่นคง มีอัตลักษณ์ทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม แตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศ การจัดการศึกษาต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการตามวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา และครูผู้สอน จะต้องร่วมกันวางแผนบริหารจัดการศึกษา และร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด ภายใต้สโลแกน “โชว์  ช้อป   ชิม  ช่วย” กิจกรรมโชว์ เช่น กิจกรรมแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอซาร์  กิจกรรมฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเกมส์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการทำบัญชีครัวเรือน  การทำผลไม้การบูร  การทำช่อบูเก้ใบยางพารา  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  รถโมบาย และเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ กิจกรรมช้อป การจำหน่ายสินค้า ชิ้นงาน จากผลงานหลากหลายรูปแบบของนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพ กิจกรรมชิม การบริการสินค้าอาหารคาว หวาน จากฝีมือนักเรียนนักศึกษา และกิจกรรมช่วย คือให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ บริการตัดผมชาย บริการตรวจสุขภาพจากสำนักงานสาธารณะสุข อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ยะลา