สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2561

0
107

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2561

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2561”พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนตัวแทนโรงเรียน ที่ชนะการประกวด, การแสดงผลงานของนักเรียน, เวทีเสวนาทางวิชาการ และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าในส่วนของจังหวัดปัตตานีในเรื่องสหกรณ์ โรงเรียนได้มีการขยายผล มีทั้งหมด 97 โรงเรียน และยังคงจะขยายผลต่อไปอีกทุกปี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจ จากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ โดยเข้ามาศึกษาเพื่อจะนำความรู้กลับไปขยายผล ในโรงเรียนของตนเอง ถือว่าเป็นประโยชน์กับลูกหลานของชาวปัตตานี ในเรื่อง ระเบียบ วินัย ความรักความสามัคคีและการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักการพอเพียงอีกด้วย

ด้านนางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี กำหนดจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2561” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการสหกรณ์ในโรงเรียน ดังพระราชดำรัสของพระองค์ ว่า “ก็ตั้งใจจะให้เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้ มีความเคยชินกับระบบการทำงานร่วมกันตามแบบสหกรณ์ ฝึกตั้งแต่เป็นเด็กลำๆ ได้ชินไป ต่อมาก็ถ้าเป็นชาวบ้าน เป็นราษฎรเต็มที่แล้วก็จะได้เข้าใจหลักการและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหญ่ต่อไปได้…

นอกจากนี้ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, นิทรรศการวิขาการเพื่อให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ และบัญชีครัวเรือน, ซุ้มกิจกรรม “สหกรณ์สอนอาชีพ” มี ร้านสหกรณ์คุณธรรม, การมอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพฯ ให้แก่ตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจังหวัดปัตตานี นำร่อง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์, การแสดงผลงานและผลการประกวดกิจกรรมการบันทึกรายงานการประชุม การบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียน ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น