ออกประกาศเป็นเขตพื้นที่โรคระบาดพิษสุนัขบ้า ห้ามประชาชนในเมือง!!

0
301

ที่อ.ยะลา ออกประกาศเขตพื้นที่โรคระบาดพิษสุนัขบ้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.-ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.  นายสุเทพ เทพสุวรรณ ปศุสัตว์ อ.เมือง จ.ยะลา ได้ออกหนังสือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  โดยมีเนื้อหาในประกาศว่า เนื่องปรากฏว่าในท้องที่ ม.9 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา ได้มีสุนัขเกิดโรคระบาดชนิดพิษสุนัขบ้า(Rabies)ขึ้น.

ซึ่งโรคนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ติดต่อไปสู่คน สุนัข แมว หนู หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆได้ ฉะนัน้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ท้องที่บริเวณดังต่อไปนี้ คือ ม9 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา ในสุนัข แมว หนู หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ ไปทางทิศเหนือ จด ม.ที่ 5 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา  ไปทิศใต้ จด ม.ที่ 2 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา ไปทิศตะวันออก จด ม.ที่ 10 ต.สะเต็งนอก องเมือง จ.ยะลา  ไปทิศตะวันตก จด ม.ที่ 6 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ลงชื่อ นายสุเทพ  เทพสุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอเมือง จ.ยะลา

ในหนังสือยังประกาศอีกว่า 1 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัข แมว หรือซากสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก หรือผ่านในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย 2 เมื่อพบสุนัขและแมวที่ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด หรือโดยไม่ทราบสาเหตุหรือในหมู่บ้านเดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียงกันมีสุนัขป่วยหรือตายด้วยอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างไม่เกิน 7 วัน ให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานท้องถิ่นหรือสารวัตรหรือสัตว์แพทย์แล้วแต่กรณี ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่สัตว์ป่วยหรือตาย 3ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลใดเคลื่อนย้ายสุนับและแมวป่วยทั้งไปจากบริเวณนั้นในกรณีสุนัขและแมวให้เจ้าของควบคุมซากนั้นให้อยู่ ณ ที่สัตว์ตาย และห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายซาก ชำแหละหรือกระทำการอื่นใดแก่สัตว์นั้น

ทั้งนี้ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตว์แพทย์ทุกประการ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา