วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ

0
169

     ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมภารกิจของวิทยาลัยชุมชน

โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยชุมชนทั้ง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตัวแทนศิษย์เก่าอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุนนราธิวาสบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ทั้งสิ้น 105 คน

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “ การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งเพื่อร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และร่วมกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานตามพันธกิจ พ.ศ.2560 ถึง 2564 เพื่อการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามกรอบที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือดร.ถนอม อินทรกำเนิด กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศ” เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

นายอัศว์มันต์ บินยูโซ๊ะ ตัวแทนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้กล่าวว่า “ รู้สึกดีที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับรู้ถึงทิศทางแนวทางของวิทยาลัยชุมชนในด้านกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยชุมชนได้เข้าร่วมพัฒนาชุมชนในการให้ความรู้ในด้านต่างๆเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน และการให้โอกาสทางด้านการศึกษาในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนให้กับผู้ขาดโอกาส และตนจะได้นำสิ่งที่ได้รับรู้ในครั้งนี้ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงบทบาทของวิทยาลัยชุมชนให้มากขึ้นกว่าเดิม”

ภาพ/ข่าว แวดาโอะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส