สพป. ยะลา เขต 3 จัดอบรมครูผ่านระบบทางไกล(ชมคลิป)

0
500

 

ศูนย์ฝึกอบรมฯ สะเต็มศึกษา ประจำสพป.ยะลา เขต 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) จัดอบรมครูผ่านระบบทางไกล เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวเต็มศึกษ

วันที่ 8 พ.ค 61 ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์      คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดและศึกษานิเทศก์ จำนวน  25 คน ได้รับชมและรับฟังการอบรมผ่านระบบทางไกลพร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2561  เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา โดยมีนางนุชรี  ศิริสุวรรณ            นางวรดา โกไศยกานนท์ และนางสาวเสาวภา  บาฮา เป็นครูพี่เลี้ยงค่อยให้กับปรึกษาและแนะนำ ณ ห้องประชุม   บัวชมพู โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา

ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 (สพฐ 180) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 มีโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 โรง  จำนวนครูทั้งสิ้น  141 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ระดับ รุ่นแรกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2561 รุ่นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2561 รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2561

ด้านนายวิชัย  อรชร ครูรร.บ้านจุโป กล่าวว่า การเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ทำให้ครูได้ประโยชน์มาก ได้ค้นพบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ที่บูรณาการเข้าด้วยกันในหลายวิชา วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี ที่ได้เพิ่มเติมวิคือวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้รู้ว่าการเรียนรู้มีคุณค่า ครูสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาและนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได้จริง  และคาดหวังว่าเป็นความต้องการของผู้เรียน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากจะเรียนมีกระบวนการคิดแบบมีขั้นมีตอน  ผู้เรียนสามารถค้นพบด้วยตนเอง รู้จักทำงานเป็นกลุ่ม และเรียนอย่างสนุกสนาน

ข่าว….เจษฎา สิริโยทัย

ภาพ อิมรอน ดามาอู @ชายแดนใต้อ.เบตง จ.ยะลา