วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดงานครบรอบ 80 ปี คืนสู่เหย้า ยิ่งใหญ่

0
807

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ได้ดำเนินการมาเมื่อปี 2481 โดยเดิมใช้ชื่อ โรงเรียนช่างไม้นราธิวาส ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2495 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน โดยกรมอาชีวศึกษาได้ดำเนินการตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนช่างสตรีนราธิวาส” ขึ้น บนพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสในปัจจุบัน  และในปี พ.ศ.2516 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนช่างสตรี” มาเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษานราธิวาส” ต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2519 กรมอาชีวศึกษาได้สั่งให้โรงเรียนการช่างนราธิวาส กับโรงเรียอาชีวศึกษานราธิวาสรวมเป็นโรงเรียนเดียวกัน โดยได้ตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนเทคนิคนราธิวาส”

จากนั้นกรมอาชีวศึกษาได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2523 จนกระทั่งในปี พ.ศ.2548 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 และบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยให้หลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยพยาบาลพรมราชชนนีนราธิวาส สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  และวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ยังคงใช้ชื่อเดิม ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรในระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

ในวาระครบรอบ 80 ปี ในปี 2561 ทางวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลางติดต่อและเชื่อมความสามัคคีระหว่างศิษย์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสทั้งมวล และเพื่อเป็นการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส นอกจากนี้ทางคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ยังได้กำหนดจัดงาน 80 ปี คืนสู่เหย้า เราพี่น้องเทคนิคขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โดยภายในงานมีกิจกรรม พิธีเปิดป้ายสำนักงานวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พิธีเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคนราธิวาส  พิธีเปิดหอประวัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พิธีมุทิตาจิต อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และงานเลี้ยงวังสรรค์ “80 ปี คืนสู่เหย้า เราพี่น้องเทคนิคนรา” ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ผู้บริหารสภานศึกษา ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก.

ภาพ/ข่าว แวดาโอะ. หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส