แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวสวนยาง ในเขตพื้นที่ จ.ปัตตานี โปรดทราบ

0
1360

แจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวสวนยาง ในเขตพื้นที่ จ.ปัตตานี
การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน
ให้ทุนสนับสนุนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ทดแทนการทำสวนยางพารา ไร่ละ 10,000 บาท

วัตถุประสงค์
1.เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ
2.เพื่อลดความเสี่ยงผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
3.เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ทดแทนการทำสวนยางพารา

หลักเกณฑ์ผู้เข้าร่วมโครงการ
1.เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนชาวสวนยางกับ กยท.
2.เป็นเกษตรกรรายย่อย มีสวนยางถือครองไม่เกิน 50 ไร่
3.เป็นสวนยาง อายุตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 25 ปี จำนวนต้นยางเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 25 ต้น/ไร่
4.สวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่เป็นสวนยางที่อยู่ระหว่างการรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนกับ กยท.
5.เกษตรกร 1 ราย เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 1 ไร่แต่ไม่เกิน 10 ไร่

หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้
1.แบบรับสมัคร พอย.1 (รับที่ กยท.)
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 1 ฉบับ
4.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 1ฉบับ

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ
2. ตรวจสอบสิทธิ์ / แจ้งผลการเข้าร่วมโครงการฯ
3. เกษตรกรโค่นยางพาราในพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์
4. เจ้าหน้าที่ติดตามผลการโค่น
5. จ่ายเงินสนับสนุน งวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท เมื่อเกษตรกรโค่นยางและจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเรียบร้อยแล้ว
6. กยท.รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่โค่นยางเรียบร้อย ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร
7. จ่ายเงินสนับสนุน งวดที่ 2 ไร่ละ 6,000 บาท เมื่อเกษตรกรเข้ารับการอบรมและดำเนินการตามแผนพัฒนาอาชีพ แล้วเสร็จร้อยละ 40

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2561
ติดต่อสอบถามได้ที่
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี 073-451547
การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองปัตตานี 073-451554
การยางแห่งประเทศไทยสายบุรี 073-411121
การยางแห่งประเทศไทยโคกโพธิ์ 073-431234