ทหารพราน 48 เปลี่ยนยุทธวิธีเชิงรบ สร้างมิตรแท้ 2 ศาสนา พบปะเสวนากระชับสานสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

0
1160

ฉก.กรมทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม“สานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม” พบปะเสวนาผู้นำศาสนา 2 ศาสนา และประชาชนในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ณ ลานกองร้อยทหารพราน 4805 หมู่ 9 บ้านตลิ่งสูง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายชัยรัตน์ สุขสมคิด ปลัดอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม“สานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม” พบปะเสวนาผู้นำศาสนา 2 ศาสนา และประชาชน ซึ่งจัดโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 กรมทหารพรานที่ 48 เพื่อพบปะเสวนาผู้นำศาสนาทั้ง 2ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม เพื่อสร้างมิติสัมพันธ์ระหว่างศาสนาในการอยู่ร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้สังคมโลกได้รู้ว่า คนในภาคใต้ไม่ได้มีความแตกแยกทางศาสนา

โดยมีหัวข้อในการเสวนา คือ “หลักธรรมของศาสนากับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” ผู้เสวนา ประกอบด้วย นายเพียร มโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี พันตรี ศรัณย์ณชัย จิตรเพชร หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร้อยตรี สุรวิทย์ ชาญอาวุธ รองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4805 หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร้อยโท สุพิศ พังยาง หัวหน้าชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 411 ร้อยตำรวจโท อนุทัศน์ โสภิตะชา รักษาราชการแทนผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 นายมะกอรี มะมิง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านตลิ่งสูง และชาวบ้านทั้งไทยพุทธ-มุสลิม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 100 คน

การจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม“สานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมให้มีความรัก ความสามัคคี มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตเกิดการเรียนรู้และหวงแหนวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานต่อไป โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของความแตกต่างของคนในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องการนับถือศาสนาซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญของความแตกต่างทางขนมธรรมเนียมประเพณีซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในชุมชนเดียวกันได้อย่างปกติสุข

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ @ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส