สสจ.นราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

0
351

สสจ.นราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยมี นายแพทย์สาธิต ทิมขำ สาธารณสุขจังหวัด น.พ.สุวิตน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี จ.สงขลา พร้อมบรรยายพิเศษ “ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อน พชอ.” ตัวแทนนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ผอ.โรงพยาบาลตากใบ  สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุข อ.สุไหงโก-ลก นายกและรองนายก อบต.ทีมนักวิ่งก้าวคนละก้าว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ตากใบ บุคลากรด้านสาธารณสุข และภาคเอกชนเข้าร่วม

 

นายแพทย์สาธิต ทิมขำ สาธารณสุข จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนเกิดการบูรณาการเป้าหมายทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลางมีความเป็นเจ้าของ และภาวการณ์นำร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัวและชุมชนมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบบริการระดับปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการที่ครอบคลุมและผสมผสานด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพและการทำงานเชิงรุกในการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกับท้องถิ่น ท้องที่ และชุมชน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ดำเนินงานร่วมกับแบบบูรณาการเพื่อแก้ไชปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชองประชาชน

ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยเชื่อมโยงหน่วยปฐมภูมิ ท้องที่ ท้องถิ่นและภาคประชาชน สามารถจัดการปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีความยั่งยืน

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ส่วนราชการแต่ละอำเภอ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) รวมทั้งสิ้น 200 คน โดยมีกิจกรรมการบรรยาย เวทีเสวนา และการระดมความคิดในการขับเคลื่อน พชอ.ของแต่ละอำเภอ

ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในแต่ละอำเภอ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ นับเป็นโอกาสและเป็นเวทีการทำงานที่ดีตามแนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและลดความเหลื่อมล้ำโดยการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน สังคมไม่มีคนถูกทอดทิ้ง ตามบริบทของแต่ละอำเภอ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายและการวางแผนร่วมกันอย่างมีพลัง นับเป็นมิติใหม่ของการปฏิรูปประเทศไทยที่มีความเชื่อมโยงผสมผสานการดูแลความเป็นอยู่ เป็นการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาประชาชนทางสังคมที่ดีที่จะส่งผลต่อความสุขกาย สุขใจของประชาชนอย่างยั่งยืน.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส ทีมข่าว @ชายแดนใต้