ไกรศร รองเลขาฯ ศอ.บต. นำทัพภาคประชาสังคมเยี่ยม 3 ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ เหตุปะทะ

0
587

รองเลขาฯ ศอ.บต. นำทัพภาคประชาสังคม เยี่ยม 3 ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ เหตุปะทะ

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับภาคประชาสังคมชุมชน 2 วิถี ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. และผู้แทนชมรมแม่บ้าน ศอ.บต. เดินทางไปที่ ที่โรงพยาบาลปัตตานี เพื่อนำกระเช้าเยี่ยม จสต.อาทิตย์ สุกแก้วคง สตต.สรรเพชร คงเทพ และ สตต.ศรัญพงษ์ ช่วยมาก ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะกับผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 10 เมษายน  ที่ผ่านมา

นายจิรวัฒน์ พิมเสนศรี ผู้แทนชุมชน 2 วิถี ตำบลแม่ลาน กล่าวถึงการรวมกลุ่มเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า เป็นความตั้งใจที่จะรวมกลุ่มให้กำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบ้านเมือง ซึ่งการรวมตัวของชุมชน 2 วิถี อำเภอแม่ลานมี 6 หมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่มีการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งอำเภอ ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม หลังจากนี้ทางกลุ่มฯ จะร่วมสร้างความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ นโยบายของรัฐบาลแก่พี่น้องในพื้นที่เพื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน

สำหรับผู้แทนชุมชน 2 วิถี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแก่เครือข่ายไทยพุทธและเครือข่ายชุมชน 2 วิถี ในวันที่ 1 และ 6 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวนโยบายแห่งรัฐ ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างชุมชน 2 วิถี พุทธและมุสลิม และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนสันติสุขพหุวัฒนธรรมในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งต่อไป