บิ๊กตู่ ได้ใจลูกเสือ ลงใต้เป็นประธานงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้

0
726

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กำหนด ให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือขึ้น ตั้งแต่วันที่ 3-7 เมษายน 2561 ที่ สนามกีฬากลาง จังหวัดปัตตานี และบริเวณใกล้เคียง โดยมี นายปกรณ์ เทพษร ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาวุโส เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณ ทั้งนี้เพื่อเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความ จงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์และเพื่อแสดงความพร้อมและศักยภาพของลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดีมีจิตอาสา มีความรู้รัก สามัคคีอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขและเป็นการพัฒนากิจกรรมและบุคลากรทางลูกเสือ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการชุมนุมครั้งนี้ มีจำนวนลูกเสือ-เนตรนารี ทั้งจากประเทศไทยและมีกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วม จำนวน 5 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เนปาล และกาตาร์ และคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานชุมนุม รวมทั้งสิ้น 3,753 คน

สำหรับกิจกรรมที่จัดเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกเสือ ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมมีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1.กิจกรรมพิเศษ (กิจกรรนันทนาการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม) 2.กิจกรรมบุกเบิก 3.กิจกรรมผจญภัยและเดินทางไกล 4.กิจกรรมทางน้ำ 5.กิจกรรมศาสตร์พระราชาและเทิดไท้ราชวงศ์จักรี 6.กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน 7.กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8.กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ และ9.กิจกรรมทักษะชีวิต

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้โอวาทต่อลูกเสือที่มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้ว่า ต้องขอชื่นชมที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนของชาติ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดี ตลอดจนการร่วมกันริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม

กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ ที่มีความมุ่งหมายสำคัญคือ เป็นการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอย่างสูงสุดของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

ในส่วนของกิจการลูกเสือนั้นถือว่า เป็นกิจกรรมด้านการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในสังคมโลกว่า ลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนและยึดถือคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นแนวปฏิบัติอย่างมีเกียรติและทำหน้าที่ต่อสังคมในการช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น

งานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ นอกจากจะมีลูกเสือเนตรนารีจากภูมิภาคต่างๆของไทยแล้ว ยังมีลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน ได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนได้มีโอกาสแสดงถึงไมตรีจิตของคนไทย จึงขอให้แสดงออกถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แสดงออกให้ประเทศเพื่อนบ้านเราได้เห็นว่า คนไทย มีอัธยาศัยดี มีความจริงใจ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาความก้าวหน้าเข้มแข็งไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ภาพ / สุกรี

ข่าว / สุไลมาน / ทีมข่าว @ชายแดนใต้