ประชาสัมพันธ์ปัตตานี“เล่าเรื่องปัตตานีบ้านของเรา”รวมพลังสื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

0
127

 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีร่วมการเสวนา “เล่าเรื่องปัตตานีบ้านของเรา” กับ นายเศรษฐ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ดร.ตติยะ ฉิมพาลีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  และผู้แทนผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี    โดยมี นายวิชิต  เพชรยอด  ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน เปิดอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัด “พลังสื่อประชารัฐปัตตานี ร่วมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้มี เพื่อนเครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วม ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 26 -27 มีนาคม 2561

นายวิชิต  เพชรยอด  ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี กล่าวว่าในนามผู้จัดอบรมฯ  ได้กำหนดประเด็น การเสวนา “เล่าเรื่องปัตตานีบ้านเรา”  ซึ่งเป็นไปตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะวิทยากร ไปเสริมสร้างศักยภาพของตน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดถึงการเสริมสร้างความเข้าใจ ในแนวทางการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายให้เป็นที่รับรู้ รับทราบอย่างกว้างขวาง   โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องราวดีๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดปัตตานี ผ่านช่องทางสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และสื่อบุคคล ที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัดปัตตานี

นอกจากนั้น จะเป็นการถอดบทเรียนการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยและบุคคล และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายทั้งหมด เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว/ ทีมข่าว @ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น