“บิ๊กจิน” ร่วมเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561” (Regional Research Expo 2018) เร่งผลักดันงานวิจัยตามเเผนพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมแห่งชาติ

0
190

วันที่ 24 มีนาคม 2561  ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561” (Regional Research Expo 2018)

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการวิจัยการพัฒนาต่อยอด การสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การผลิต และบริการที่ทันสมัย  โดยสนับสนุนเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับทำงานวิจัยที่นำไปพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1​ของรายได้ของประชาชน ซึ่งสัดส่วนภาครัฐต่อเอกชนอยู่ที่ 30 ต่อ 70 ตามโร้ดเเมปที่ทางนายกรัฐมนตรี ให้เร่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นอันดับเเรก ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประเทศชาติ มีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่น  ที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน มีการจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้สอดคล้องกับระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์

นอกจากนี้เเล้ว ยังปฏิรูประบบกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ต่อการนำงานวิจัยเพื่อพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคเเละระดับประเทศ ให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ ภาคเอกชน มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะ ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการน้ำและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง สามารถผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ ยึดแนวทางที่ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็นทำเป็นและใช้เป็น มีคุณธรรมและจริยธรรม  ส่งเสริมการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใสซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ต้องเป็นที่พึ่งพาของสังคมเเละประเทศชาติต่อไป

ภาพข่าว/ตอริก สหสันติวรกุล , อุทัยวรรณ ชาลีผล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ทีมข่าว@ชายเเดนใต้